ฐานข้อมูล ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
1. Accounting, Finance & Economics 2. Business, Management & Strategy 3. Tourism & Hospitality Management 4. Marketing 5. Information & Knowledge Management 6. HR, Learning & Organization Studies 7. Operations, Logistics & Quality 8. Property Management & Built Environment 9. Public Policy & Environmental Management

ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

ฐานข้อมูล Science Direct

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

ฐานข้อมูล Engineering Source

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

Thai Digital Collection

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก

ProQuest Dissertation & Theses Global

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

E-book RMUTTO

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) พัฒนาขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ หนังสือ ตำรา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์เผยแพร่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

I Love Library

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 470 รายการ เป็นระบบสำหรับจัดทำหนังสือให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมอ่านหนังสือ Library Viewer Tablet PC ก่อนเพื่อเปิดอ่านหนังสือ และสามารถ Download Application ชื่อว่า “RMUTTO eBook” เพื่อเปิดอ่านใน Smart Phone

Wiley Online Library

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ อาทิเช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ มีวารสารบางส่วน (ให้ใช้ฟรี) สามารถ Copy, Print, Download ได้ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (User) และสามารถเข้าใช้งาน (Access) พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 90 รายชื่อ

CRCnetBASE

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBOOK) จากสำนักพิมพ์ CRC Press ในเครือของ Taylor & Francis ที่โดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมเนื้อหาหลายสาขาวิชา สามารถ Copy, Print, Download ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 80 รายชื่อ

Gale Virtual Reference Library

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ เช่น Business, Education, Environment, general Reference, History, Science, Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบอกรับจำนวน 25 รายชื่อ

ProQuest Ebook Central

เดิมคือฐานข้อมูลชื่อ Ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ต่างๆทั่วโลก ผู้ใช้งานจะต้องเปิดอ่านผ่านโปรแกรม Adobe Digital Editions โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บอกรับหนังสือในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 21 รายการ

2EBOOK

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ภาษาไทยภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บอกรับจำนวน 413 รายการ แสดงผลเป็นเอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวน

Springer Link E-Book

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค . ศ . 1994 -2007 สามารถดูข้อมูลได้ใน รูปแบบเอกสาร ฉบับเต็ม (Full Text) บอกรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

EBSCO eBooks Collection

EBSCO eBooks Collection หรือเดิม NetLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ ให้กับห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านในลักษณะ offline ได้ครั้งละ 7 วัน นอกจากนี้ยังสามารถ Download ใส่ใน iPad Tablet ได้

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)

UCTAL เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม หนังสือ วารสารและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ จากความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

Thai Journals Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

Journal Link

ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 237 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย

Article Link

เป็นฐานข้อมูลรายชื่อบทความวิชาการจากวารสาร 214 ชื่อ ที่ห้องสมุดสมาชิก 38 แห่งบอกรับ เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ปัจจุบันมี 57,605 บทความ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทนที่ทำหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และสืบค้นบทความวิจัย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและนักวิชาการในการตีพิมพ์บทความวารสาร

ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี

เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านสารเคมีด้านต่างๆ และสามารถค้นหาสารเคมีและผลิตภัณฑ์ได้ จัดทำโดย หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของ สกว.

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

เป็นฐานข้อมูลนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง จำนวนนักวิจัยจำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่สืบค้น ได้โดยผ่านเว็บไซต์ เป็นดัชนีในการบ่งชี้ ความสามารถ โอกาส และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ ประเทศ

ฐานข้อมูลสมุนไพร

เป็นฐานข้อมูลหลักที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสมุนไพรในด้านต่างๆ เช่น รวบรวมรายงานการวิจัย และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพร เป็นต้น จัดทำโดย สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อเกษตรครบวงจร

ให้บริการข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูลสัตว์ป่าเมืองไทย

เป็นฐานข้อมูลให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและงานวิจัยของสัตว์ป่าในประเทศไทย

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

Department of Intellectual Property (DIP) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ระบบคลังข้อมูลวิจัยไทย

รวมบริการค้นหาผลงานวิจัยในประเทศไทย ของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของประเทศไทย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. สกว. วช. สวรส. และหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย

ฐานข้อมูลข่าวมานุษยวิทยา

เป็นการเก็บรวบรวมข่าวสารและบทความด้านมานุษยวิทยา จากหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สแกนและจัดเก็บในรูปของ pdf.file ในฐานข้อมูลกฤตภาค โดยให้บริการทั้งแบบออนไลน์ และต้นฉบับ เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นได้โดยการกำหนดคำสำคัญหรือเรียกดูรายการทั้งหมด

DOAJ

เว็บไดเร็กทอรี่รายชื่อวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ฟรี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัย ปัจจุบันมีไดเร็คทอรี่รายชื่อวารสารอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 3,824 ชื่อเรื่อง และมีบทความจำนวน 249,636 ชื่อเรื่อง

ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพรรณไม้ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม การศึกษาชนิดและลักษณะของพรรณไม้ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม

FREE MEDICAL JOURNALS

เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารทางการแพทย์ จำนวน 66,274 ชื่อเรื่อง จากวารสาร 630 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นได้ฟรี ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ตรวจสอบค่า Impact Factor ได้ และสมัคร Journals Alert รับแจ้งเตือนบทความใหม่ทางอีเมล์ฟรี